Hier vind je hoe In Bloei omgaat met de gegevens die je als student verstrekt en/of die we over jou verzameld hebben:

Privacyverklaring Doula Opleiding In Bloei

Doula Opleiding In Bloei, gevestigd aan Sophie Blank erf 34, 2907 BE Capelle aan den IJssel (vanaf 1-9-2024 op Cliviastraat 8, 2555NP te Den Haag), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Doula opleiding In Bloei t.a.v. Farola Dumont

Sophie Blank erf 34, 2907 BE Capelle aan den IJssel 

Va. 1-9-2024 Cliviastraat 8, 2555 NP Den Haag

Telefoon 0031-614197620

info@doulaopleidinginbloei.nl 
www.doulaopleidinginbloei.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Doula Opleiding In Bloei verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoons-
gegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam,
  • geslacht
  • geboortedatum,
  • adresgegevens,
  • telefoonnummer,
  • e-mailadres,
  • bankrekeningnummer,
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt hebt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, of vermeld hebt in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoons-
gegevens die wij verwerken

Doula Opleiding In Bloei verwerkt de volgende bijzondere 
en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • ras,
  • godsdienst of levensovertuiging,
  • seksuele leven,
  • gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag
 wij persoonsgegevens verwerken

Doula Opleiding In Bloei verwerkt jouw persoonsgegevens 
voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening als opleiding uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Geautomatiseerde besluitvorming

  Doula Opleiding In Bloei neemt niet op basis van 
  geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken 
  die (aanzienlijke) gevolgen kunnenhebben voor personen. 
  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
  computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar
  een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Doula Opleiding
  In Bloei) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Doula Opleiding In Bloei bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

   • Bijzondere persoonsgegevens: deze gegevens 
    worden verwijderd na het laatste gesprek in 
    kader van de opleiding, dus na het diplomeren.
    Hieronder vallen gegevens over:
    • ras,
    • godsdienst of levensovertuiging,
    • seksuele leven,
    • gezondheid.
    • Persoonsgegevens (deel 1): deze gegevens worden verwijderd aan het eind van het 2e kalenderjaar na het contactmoment of de diplomering, tenzij je aangeeft na die tijd nog met adres-, telefoon- en e-mailgegevens in ons In Bloei register te willen blijven staan. Hieronder vallen gegevens over:
     • geslacht,
     • geboortedatum,
     • adresgegevens,
     • telefoonnummer,
     • bankrekeningnummer,
     • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
     • Persoonsgegevens (deel 2): Deze gegevens worden samen met het student portfolio maximaal 7 jaar bewaard voor intern gebruik (bedrijfsvoering & verantwoording van diplomering indien nodig voor de NBvD) en het maken van statistieken door Doula Opleiding In Bloei. Er worden passende organisatorische en technische methodieken toegepast, zoals het beveiligen van de gegevens met een wachtwoord. De gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor externe publicatie, maar zullen dan eerst geanonimiseerd worden. Indien je in ons register op de website wilt blijven bewaren en publiceren we voornaam, achternaam en mailadres totdat je aangeeft niet langer vermeld te willen worden. Persoonsgegevens die we in het kader van bovengenoemde activiteiten verwerken zijn gegevens over:
      • voornaam,
      • achternaam,
      • datum van start opleiding,
      • datum van diplomeren,
      • e-mailadres,
      • studentportfolio.

     Delen van persoonsgegevens met derden

     Doula Opleiding In Bloei verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met personen of bedrijven, die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
     een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
     niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
     gegevens. Doula Opleiding In Bloei blijft verantwoordelijk
     voor deze verwerkingen.

     Delen van persoonsgeven met derden (2)

     Wij delen de volgende gegevens met de studenten waarmee je een studiegroep vormt, met je mentor, met de docenten van de opleiding. Met externe docenten delen we je gegevens alleen als zij die die nodig hebben om hun taak naar behoren te kunnen vervullen.  Wij gebruiken die gegevens bijv. ook om uitnodigingen of informatie aan een student-groep waar jij deel van uitmaakt te sturen.

      • voornaam,
      • achternaam,
      • adres,
      • telefoonnummer,
      • e-mailadres.

     Cookies, of vergelijkbare technieken, 
     die wij gebruiken

     Doula Opleiding In Bloei gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

     Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

     Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Doula Opleiding In Bloei en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
     Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, naar jou te sturen.

     Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
     toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@doulaopleidinginbloei.nl.

     Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

     Doula Opleiding In Bloei wil je er tevens op 
     wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht
      in te dienen bij de nationale toezichthouder,
     de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

     Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

     Doula Opleiding In Bloei neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn de gegevens op de (opstart)schijf van Doula Opleiding In Bloei beveiligd met FileVault1. Bestanden met persoonsgegevens worden nog eens extra beveiligd door deze op te slaan in een map die beveiligd is met een wachtwoord.

     Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Doula Opleiding In Bloei via info@doulaopleidinginbloei.nl

     Akkoord privacyverklaring

     Met mijn online inschrijving ben ik akkoord gegaan met deze privacyverklaring, en dus met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens
     zoals in deze verklaring beschreven.